BijzonderZelf begeleidt jongeren bij het (her)ontdekken van hun eigen kracht en het ontwikkelen van zelfsturing. Essentieel daarbij is dat jongeren worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar hun eigen sterke en zwakke punten en manieren om sterktes te verstevigen en zwaktes te verbeteren. Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat:

  • Elke jongere al over een groot aantal (psychologische) tools beschikt, die nodig zijn voor zelfsturing, maar nog niet altijd in staat is om deze effectief te gebruiken;
  • Inzicht in de werking van psychologische processen bij jezelf, zoals de invloed van gedachten, overtuigingen en mindset, nodig is om het eigen handelen te begrijpen en bij te sturen.

Goed ontwikkelde zelfsturing betekent dat de jongere inzicht heeft in het eigen handelen en in staat is om het eigen gedrag te sturen en dat heeft een positieve invloed op zowel sociaal-emotioneel als cognitief functioneren.

De naam BijzonderZelf is samengesteld uit de woorden:
Bijzonder, omdat iedereen uniek is en een eigen ontwikkelingspad volgt.
Zelf, omdat de begeleiding gericht is op het stimuleren en vergroten van zelfinzicht, zelfregulatie, zelfacceptatie, zelfsturing……

BijzonderZelf is een initiatief van Jacqueline Saalmink

 

Jacqueline Saalmink

Jacqueline Saalmink
(Toegepast Psycholoog, ReAttach therapeut, Leerkracht Basisonderwijs)

Als leerkracht basisonderwijs heb ik mij altijd ingezet voor onderwijsvernieuwing en goede leerlingbegeleiding. Belangrijke waarden daarbij waren voor mij: uitdagend en prikkelend onderwijs voor leerlingen op alle niveaus (didactisch), aandacht voor de ontwikkeling van individuele leerlingen en groepsprocessen (pedagogisch).

Na de geboorte van mijn tweede kind heb ik ervoor gekozen om fulltime voor mijn kinderen te zorgen. Mijn overweging daarbij was dat ik mijn kinderen een liefdevolle, veilige, maar ook uitdagende opvoeding wilde bieden. Als parttime leerkracht had ik het gevoel constant tekort te schieten, zowel op school als in de thuissituatie. Mijn motto “je doet iets goed, of je doet iets niet” heeft de doorslag gegeven om te stoppen met lesgeven.

Naast het opvoeden van mijn drie kinderen heb ik samen met een collega een organisatiebureau voor kinderfeesten gerund en ben ik enkele jaren eigenaar geweest van een webwinkel in kinderspeelgoed.

Omdat mijn passie bij mensen ligt, in het bijzonder kinderen en jeugdigen, heb ik de opleiding Toegepaste Psychologie gevolgd en afgerond in de uitstroomrichting GGZ kind & jeugd. Ik heb twee jaar stage gelopen en enkele maanden gewerkt, bij het dr. Leo Kannerhuis, expertisecentrum voor autisme, op de afdeling neuropsychologie. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met diagnostische onderzoeken zoals een IQ-of neuropsychologisch onderzoek.

Ik heb mijn studie afgerond met een onderzoek naar de invloed van executieve functies op studieresultaat. Ik heb dit onderzoek opgezet, omdat ik in mijn directe omgeving veel leerlingen in het voortgezet onderwijs zag worstelen met leerwerk, planningsvaardigheden en motivatie. Het viel mij op dat de studieresultaten van deze groep leerlingen lager uitvielen dan verwacht werd op basis van de resultaten op de basisschool. Daarnaast merkte ik dat sommige moeilijkheden met het inzetten van executieve functies, zoals ik die tegenkwam op mijn werkplek bij het dr. Leo Kannerhuis, ook te zien waren bij deze groep leerlingen. De onderzoeksresultaten en de inzichten die ik tijdens en na het uitvoeren van mijn onderzoek heb opgedaan, staan aan de basis van mijn begeleidingsaanbod.

Het is mijn droom om een essentieel verschil te kunnen maken voor jongeren die tegen kleine of grote blokkades aanlopen tijdens hun ontwikkeling, door ze hun eigen kracht te laten ervaren en ze te laten groeien tot een punt waarop zij zelf in staat zijn om blokkades op te heffen. Ik kijk graag naar kansen en wil mijn kennis en ervaring delen met iedereen die jongeren wil stimuleren en motiveren om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Als aanvulling op mijn begeleidingsaanbod heb ik de opleiding tot ReAttach therapeut gevolgd. Deze laagdrempelige, positieve therapie kan als op zichzelf staande of aanvullende therapie ingezet worden.

Bij mijn eigen ontwikkeling word ik geïnspireerd door kennis en technieken uit bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie (CGT), neurolinguïstisch programmeren (NLP), de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan, de mindsettheorie van Carol Dweck, oplossingsgerichte psychologie en theorieën en technieken over het aanleren van non-cognitieve vaardigheden en breinleren.